Tal i com vaig piular al Twitter, ahir vaig signar conjuntament amb altres pares, i cadascú en referència al seu cas particular la Carta de Compromís Educatiu, que des d'aquest curs 2011-2012 com a novetat per a l'escola hem de signar Pares i Mestres per corresponsabilitzar-nos de la educació dels nostres fills i alumnes.
Crec que no hauria de ser un paper mes, en la ja llarga llista de pasos burocràtics i buits de contingut que es fan avui en dia, es mes, en el meu cas particular no ho serà.
I tot i que la signatura que hi consta, per part del centre es la de la Directora del centre, personalment entenc que aquesta es la forma en la que el departament d'ensenyament delega en els carrecs directius de cada centra la seva signatura, per la qual cosa, i com que la forma, i el fet del document que varem signar al meu parer te tota la pinta de un contracte espero que tots i cadascuna de les parts signants ho entenguem igual, no fos cas que la diferencia de punts contractuals a favor del centre i/o departament d'educació vers els de les families no fos un reflex del que ens prepara el futur; Aquest futur que avui per avui per el que fa a sistema educatiu encara no ha marcat, a pocs dies de finalitzar els curs (i la possibilitat de mantindré dialeg entre pares/mestres) les directrius tan importants per alguns centres com son el manteniment o no de la 6a hora, el nombre de mestres dels que podrà disposar per el proper curs (tot i que la assignació d'alumnes ja esta feta), els recursos dels que finalment disposarà cada centre, ja que tan sols després de dos anys consecutius de retallades, enguany només s'ha percebut el 80% (en els millors dels casos) i la resta no es te constància, ni escrita ni verbal de si serà o no pessic fruit de la retallada.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La Directora del centre ... i Jo ... amb DNI ... com (pare/mare/tutor) del alumne ... nascut el ... reunits a ... amb data ... conscients que la educació implica l'accio conjunta de la familia i de l'escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els següents compromisos:
Per part del centre:
 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne o alumna.
 • Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 • Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives especifiques de cada alumne o alumna, optimitzant els recursos disponibles.
 • Adoptar mesures educatives alternatives o complementaries adients per atendré les necessitats especifiques de l'alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 • Respectar la diversitat de procedència, raça, cultura, situació econòmica, gènere, religió i moral de l'alumnat i llurs famílies.
 • Oferir a l'alumnat una educació en la convivència que impliqui la llibertat, el respecte als altres, la comprensió dels que pensen diferent, el respecte als drets humans i el sentit de la responsabilitat, afavorint que sigui el diàleg la forma de resoldre les diferencies entre tots.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre.
 • Informar la família i l'alumne o alumna deis criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s'escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
 • Mantenir comunicació regular amb la família (mínim una reunió de classe per curs i una entrevista individualitzada) per informar-la de l'evolució acadèmica i del desenvolupament personal i social de l'alumne o alumna.
 • Contactar amb la família per tal de rebre informació en el cas d’inassistències no justificades de l'alumne o alumna al centre com també amb els Serveis Socials del districte, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 • Atendré en un període raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família.
 • Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos i, si s'escau, el contingut, en el termini d'un curs escolar.

Per part de la família:
 • Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer per davant de tot l'autoritat del professorat i mes específicament, la de l'equip directiu.
 • Respectar física i verbalment e! personal que treballa al centre, tant docent com no docent.
 • Com a màxima responsable, compartir amb el centre l'educació del fill o filia i desenvolupar i afavorir les complicitats que son necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre, així com respondre a les trucades telefòniques i els avisos escrits o notes a l'agenda que es realitzades del centre.
 • Educar el fill o filia en el respecte per les normes especifiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes i el compliment de! currículum. En cas de conflicte la família s’adreçarà directament al tutor o tutora i mai a l'altre alumne o a la seva família.
 • Vetllar perquè el fill o filia compleixi el deure bàsic de l'estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè facin les tasques encomanades a casa pel professorat.
 • Ajudar el fill o filia a organitzar el temps d'estudi a casa i a adquirir, preparar i dur el material necessari per a l'activitat escolar (llibres, xandall, bata, bossa esportiva...).
 • Educar el fill o filla en el respecte per la diversitat de procedència, raça, cultura, situació econòmica, gènere, religió i moral de l'alumnat i llurs famílies.
 • Adreçar-se directament al centre per a contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l'aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filia.
 • Facilitar al centre les informacions del fill o filia que siguin rellevants per al procés d'aprenentatge.
 • Atendré en un termini raonable (i sempre que sigui possible en el marge d'horari destinat pels mestres o tutors/es ) les peticions d'entrevista.
 • Assistir a les reunions de classe i d'escola.
 • Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/filla.
 • Informar al fill o filia del contingut d'aquests compromisos.
 • Revisar conjuntament amb el centre educatiu, el compliment deis compromisos de la caria i, si s'escau, el contingut d'aquests compromisos.

(AQUESTS ESCRITSAMB LES DATES QUE HI CONSTEN SON RECUPERATS D'UN BLOG ANTERIOR http://tossutalpati.blogspot.com.es ESBORRAT ACTUALMENT)